Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker genomför riktad nyemission

Nyemissionsbeslut

Styrelsen har beslutat att med stöd av bemyndigandet från årsstämman 23 mars 2018 genomföra en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid 35 714 286 aktier emitteras till en teckningskurs om SEK 0,42 per aktie inom ramen för det bemyndigande som årsstämman avgivit den 23 mars 2018. Emissionen innebär att bolaget tillförs 15 MSEK före emissionskostnader och en ökning av aktiekapitalet med SEK 6 627 522.

Nyemissionen riktas i sin helhet till Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”). MLT AB är ett investmentbolag som jobbar i partnerskap med LMK Forward AB och investerar i svensk industri.

Antalet nyemitterade aktier är 35 714 286, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen är 201 138 193. Teckning och betalning av aktier ska ske senast den 17 oktober 2018. Teckningskursen om SEK 0,42 per aktie innebär en överkurs om 0,24% mot slutkursen SEK 0,419 vid stängningen den senast föregående handelsdagen, tisdagen den 16 oktober 2018. Utspädningen uppgår till 17,8%. MLT AB äger innan genomförandet av nyemissionen inga aktier i Bolaget.

Med beaktande av det ovan nämnda är det är styrelsens bedömning att emissionsvillkoren är marknadsmässiga och motsvarar god sed på aktiemarknaden.

VD Percy Österström:

”MultiDocker står inför fortsatt tillväxt och möter fortsatt ökande intresse för både produkter och tjänster. Marknaden växer inom materialhantering och intresset för MultiDocker fortsätter att öka framförallt i Nord och Sydamerika.

Orderboken som ökar talar sitt tydliga språk både avseende sålda maskiner och flerårigt uppdrag att effektivisera och driva råvaruhantering på vedgårdar. Därmed ökar behovet av att stärka både eget kapital och rörelsekapital. Vi är därför mycket glada över att ha genomfört denna emissionen och attraherat en kapitalstark partner med industriell kompetens till bolaget”.

Albert Elfström, VD MLT.

”Det är med stor glädje vi konstaterar att vi fått möjlighet att göra denna investering i MultiDocker. Den kompletterar på ett utmärkt sätt vår portfölj och passar mycket väl in i vår investeringsfilosofi.
Vi ser nu fram emot att kunna bidra till MultiDockers resa mot tillväxt i både omsättning och lönsamhet.”

october 17th, 2018 | Pressmeddelanden|