Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Rättelse kring datum i kallelse till årsstämma

Under dagen har MultiDocker skickat ut en kallelse till årsstämma. På ett antal ställen redovisas fel datum.

Se nedan korrekt version.

Punkt 12 - Beslut om styrelsens förslag om företrädesemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 061 999 kronor genom nyemission av högst 43 444 333 aktier.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya Aktierna, För varje innehavd aktie får aktieägare en teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie.

3. Teckningskursen ska vara 0,55 kronor per Aktie.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya Aktier ska vara den 3 april 2018.

5. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive teckningsrätt är den 28 mars 2018. Första dag för handel med bolagets aktier utan teckningsrätt är den 29 mars 2018.

6. Under perioden 5 april till och med 18 april 2018 sker handel med teckningsrätter. Under perioden 5 april 2018 och fram tilldess att emissionen registrerats hos Bolagsverket sker handel i BTA sista dag för handel i BTA meddelas av Bolaget genom pressmeddelande.

7. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 4 april 2018 till 20 april 2018.

8. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning eller, för det fall betalning erläggs genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

9. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanterna i enlighet med garantiavtal.

10. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

11. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.

12. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

13. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav

Aktien, teckningsrätter och BTA handlas på NGM Nordic MTF.

ISIN-kod: MULT MTF

Norrköping, Februari 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, VD MultiDocker

070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

february 23rd, 2018 | Pressmeddelanden|