Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker Delårsrapport Q1 2018

Sammanfattning januari-mars 2018

• Avslutade affärer i bland annat Sverige, USA och Kanada

• Begynnande god orderingång 2018

• Liten omsättning i perioden med anledning av få avslutade projekt

• Intäkt 23,2 MSEK (48,5 MSEK)

• EBIT -5,8 MSEK (1,5 MSEK)

• EBITDA -4,8 MSEK (2,3 MSEK)

Tillväxt och lönsamma koncept

Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare. Q1 2018 genererade ett antal mycket viktiga referensaffärer i Nordamerika. Affärerna omfattade både den mindre modellen CH600 och vårt E-powerkoncept. Strategin att satsa i Syd- och Nordamerika, på mindre modeller och hållbara lösningar har redan under april 2018 gett resultat. Detta genom förhandlingar med ett antal industrikunder, ny lokal personal och partnersamarbete.

Dock hade vi hoppats kunnat vinstavräkna fler affärer än vad vi gjorde i första kvartalet. Det är visserligen normalt att Q2 och Q4 är starkare kvartal och det ser vi goda förutsättningar för i prognosen. Orderboken är fortsatt på en bra nivå, 44 MSEK vid utgången av Q1 och i dagsläget uppgår den till mer än totalt 150 MSEK. EBITDA -4,8 MSEK var något sämre än budgeterat beroende på ett antal affärer som slutligen inte kunde avräknas i perioden.

Nyemissionen som avslutades den 27 april gav ett tillskott om 19,3 MSEK före emissionskostnader. Det innebär att kapitalbasen breddats för att möta planerad expansion. Vi har ytterligare behov att öka rörelsekapitalet för att överbrygga perioden från order till slutleverans och betalning. Därför har vi förhandlingar med Svensk Exportkredit samt andra kreditorer som har gett mycket goda resultat. Det ger oss möjligheter att öka expansionstakten.

Vi har även haft fokus på att sänka kostnaderna för våra produkter under perioden. Genom både designförbättringar och sänkta tillverkningskostnader fortsätter dessa processer, både genom samarbete med nya leverantörer och effektivare logistik.

Förstärkning av både styrelse och ledning har skett. Styrelsen, som är presenterad på vår hemsida, har förstärkts med både med finansiell kompetens samt teknisk utvecklingskompetens för att ännu mer effektivt öka kunskapen inom dessa områden. En ny CFO är rekryterad liksom en försäljningschef med internationell erfarenhet. Tillsammans med våra partners ska vi nu utveckla MultiDocker ytterligare.

Efterfrågan och intresset för våra lösningar och produkter fortsätter vara stark, framför allt i Nord- och Sydamerika. Våra team bearbetar ett antal singelmaskinprojekt till olika hamnkunder. De förhandlar även affärer som innefattar flera maskiner i Brasilien samt bearbetar industrikundsprojekt i Nordamerika i samarbete med våra återförsäljare. Många av projekten involverar att finna lösningar på kundens logistik- och hanteringslösningar kopplat till en industri, stora lager eller anläggningar. Här är vår användar- och applikationskunskap viktig för att öka kundens konkurrenskraft.

Den affär MultiDocker träffade i Brasilien i april samt den satsning vi gör på att sälja reservdelspaket är viktiga. Vår samlade kunskap, flexibilitet och samarbeten ger oss möjlighet att klara dessa utmaningar. Varumärket MultiDocker har förankrats hos stora industrikunder och det känns otroligt värdefullt att vår satsning gett resultat. Nu fortsätter resan med ytterligare satsningar att skapa kundnytta och marknadsföra hållbara lösningar som gynnar vår miljö. E-powerkonceptet, våra eldrivna maskiner, ger stora fördelar när det gäller hållbarhet och miljö. Det ska vi lyfta fram i en allt större utsträckning i vår kundbearbetning.

Nu grönskar det, våren har kommit med stor kraft och MultiDocker anammar den energin i vårt arbete ute på marknaden. Det är med stor tillförsikt vi går mot nästa kvartal och nya möjligheter både på hemmamarknaden och på andra sidan Atlanten.

Maj 2018

Percy Österström, CEO

För att ta del av hela rapporten vänligen besök vår hemsida: http://multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/ 

may 18th, 2018 | Pressmeddelanden|