Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Årsstämma - Kallelse & dagordning

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr 556149-1860, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 mars 2018 klockan 10.00 på Grand Hotell, Tyska Torget 2, Norrköping.

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 16 mars 2017, samt har anmält sig till stämman senast måndagen den 19 mars 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 16 mars. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att: Suzanne Wirf, Saltängsgatan 15, 602 22 Norrköping, eller per e-post till suzanne.wirf@multidocker.com. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor, Saltängsgatan 15, 602 22 Norrköping, och på bolagets webbplats, www.multidocker.com 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, även som fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och i så fall antal, samt revisorer
 11. Val till styrelseledamöter och revisor
 12. Förslag till principer för hur valberedning ska utses m.m intill nästkommande årsstämma
 13. Principer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om styrelsens förslag om företrädesemission
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 16. Övriga ärenden, som i behörig ordning har hänskjutits till stämman
 17. Stämman avslutas

Kallelsen och dagordning med förslag till beslut finns som helhet på Bolagets hemsida: http://multidocker.com/about-us/investor-relations/arsstamma/

Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB (publ)
Norrköping, 23 februari 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:
Percy Österström, VD MultiDocker
070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

february 23rd, 2018 | Pressmeddelanden|