Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Nyemission övertecknad

MultiDocker har avslutat den publika nyemissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, som styrelsen beslutade om den 17 oktober 2016 med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 augusti 2016. Emissionen tecknades till totalt ca 28,6 MSEK och samtidigt har styrelsen beslutat om att genomföra en riktad emission om 5 MSEK. Totalt tillförs bolaget ca 25 MSEK efter emissionskostnader.

Genom den publika emissionen nyemitteras 23 000 000 aktier och aktiekapitalet ökar med 446 807 EUR. Genom den riktade emissionen nyemitteras 5 000 000 aktier och ökar aktiekapitalet med 97 132 EUR. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter dessa emissioner kommer att uppgå till 2 259 932 EUR, fördelat på 116 333 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,019 EUR. Bolagets redovisning är i EUR, men kommer från 1 januari 2017 att övergå i SEK.

MultiDocker har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF.  Förutsatt ett godkännande från NGM, är avsikten att första handelsdag blir omkring 10 januari 2017.

För ytterligare information kontakta:

VD Percy Österstöm
070-531 96 03
investorrelations@multidocker.com

Om MultiDocker:

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner. I samband med bolagets starka tillväxt och snabba expansion genomförde Multidocker i somras en nyemission och en ägarspridning.

december 7th, 2016 | Pressmeddelanden|