Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Ändrad avstämningsdag för extra bolagsstämma

NORRKÖPING, SVERIGE, den 24 juni, 2019 – Avstämningsdag för den extra bolagsstämman 8 juli är 2 juli istället för 1 juli som kommunicerats i kallelsen.

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 juli 2019, samt har anmält sig till stämman senast den 2 juli 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 2 juli. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att: Jeanette Gränjefors, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, eller per e-post till finance@multidocker.com. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, och på bolagets webbplats, www.multidocker.com.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD

Tel: 070 303 82 18

Email: maria.bogren@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB, en världsledande tillverkare av anpassningsbara och effektiva materialhanterare samt optimering av logistikflöden, är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

june 24th, 2019 | Pressmeddelanden|