Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Årsstämma – kallelse och dagordning

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr 556149-1860, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 april 2017 klockan 13.00 på Grand Hotell, Tyska Torget 2, Norrköping.

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 31 mars 2017, samt har anmält sig till stämman senast onsdagen den 31 mars 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 31 mars. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att: Stefan Gustafsson, Saltängsgatan 15, 602 22 Norrköping, eller per e-post till stefan.gustafsson@multidocker.com. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor, Saltängsgatan 15, 602 22 Norrköping, och på bolagets webbplats, www.multidocker.com

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två protokolljusterare

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, även som fråga om fastställande av

    balansräkning och resultaträkning

6. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

7. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Förslag till valberedning till kommande räkenskapsår

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner

      och/eller konvertibler. 

12. Övriga ärenden, som i behörig ordning har hänskjutits till stämman

13. Avslutning

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår:

Stefan Mårtensson som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår:

Två prisbasbelopp i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och tre prisbasbelopp i arvode till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd räkning.

Punkt 9 – Val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår:

Omval av styrelseledamöterna Percy Österström och Anders Norling samt styrelseordförande Lars Sjödahl. Ledamot Ola Johansson går ej till omval.

Dessa medlemmar finns presenterade i vårt emissionsmemorandum.

Som ny styrelseledamot föreslås Lena Ek.

Lena Ek f. 1958 är folkrättsjurist. Hon sitter Centerpartiets styrelse och verkställande utskott. Under 2011-2014 var Lena Sveriges miljöminister. Lena har även varit aktiv för Centerpartiet i Europaparlamentet, i riksdagen samt i kommun och landsting. 2014-2015 var Lena riksdagsledamot och när hon avgick 2015 antog hon rollen som ordförande i Södra Skogsägarna.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Thorell Revision väljs som revisor med auktoriserade revisor Patrik Fjärstedt som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Valberedning

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober 2017. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober 2017 kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Av stämman utsedd ordförande för valberedningen är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt 30 miljoner aktier, eller motsvarade i andra finansiella instrument.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Övrigt 

Valberedningen har bestått av Lars Sjödahl, Bo Lindén och Per Lind (styrelsens ordförande sammankallade till det första mötet).

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och 24 mars 2017 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Saltängsgatan 15, Norrköping. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.multidocker.com. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB (publ)

Norrköping, mars 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, VD MultiDocker

070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

march 10th, 2017 | Pressmeddelanden|