Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr 556149-1860, kallas härmed till en extra årsstämma den 8 juli 2019 klockan 8.00 på MultiDocker, Stohagsgatan 6, Norrköping.

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 1 juli 2019, samt har anmält sig till stämman senast den 1 juli 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 1 juli. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att: Jeanette Gränjefors,

Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, eller per e-post till finance@multidocker.com. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, och på bolagets webbplats, www.multidocker.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
  3. Val av en eller två protokolljusterare och en sekreterare
  4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
  5. Godkännande av dagordning 
  6. Förslag om att utse en särskild granskningsman enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen
  7. Övriga ärenden, som i behörig ordning har hänskjutits till stämman
  8. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Handlingar

Kopia av fullmaktsformulär kommer senast från och med 28 maj 2019 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.multidocker.com. Handlingarna kommer även att läggas fram på den extra årsstämman.

Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Norrköping, 28 maj 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, MultiDocker

070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

Styrelsens kommentarer avseende kallelse till extra bolagsstämma 8 juli

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB, MutliDocker har mottagit en framställning om att så kallad särskild granskning ska ske från aktieägaren MLT AB. Bakgrunden är att samme aktieägare i oktober 2018 genom en riktad nyemission förvärvade 17% av aktierna i MultiDocker. Med över 10 procent av antalet aktier och röster kommer en sådan framställan att beslutas vid den extra stämman om MLT röstar för sitt eget förslag.

Bakgrunden för framställningen är att investeringen i MultiDocker fram till dags dato inte har varit lönsam för MLT AB och man därför vill undersöka om den information man erhållit från Multidocker på är korrekt. För tydlighets skull vill styrelsen påpeka att det inte pågår någon direkt rättslig konflikt mellan MLT och MultiDocker. 

MultiDockers styrelse gör bedömningen att inga felaktigheter har begåtts. Styrelsen gör vidare bedömningen att det föreslagna granskningstemat är allt för brett för att vara i linje med aktiebolagslagens regler. Bolagets styrelse kommer därför i förhållande till Bolagsverket som fattar beslut i detta ärende att motsätta sig den föreslagna granskningen på formella grunder.

may 28th, 2019 | Pressmeddelanden|