Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Nyemission avslutad

MultiDocker har nu avslutat den publika nyemissionen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken årsstämman beslutade om den 23 mars 2018. Emissionen tecknades till ca 81%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 19,3 Mkr före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 35 090 907 aktier och aktiekapitalet ökar med 6 511 854 kr.
Aktiekapitalet i Bolaget kommer efter emissionen att uppgå till 30 697 850 kr,
fördelat på 165 423 907 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,185570 kr.

may 4th, 2018 | Pressmeddelanden|