Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

Beslut av årsstämma 7 april 2017

MultiDockers årsstämma hölls i Norrköping den 7 april 2017. Nedan följer besluten i sammandrag.
Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.


Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.


Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med två prisbasbelopp i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och tre prisbasbelopp i arvode till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd räkning.


Val av styrelse och av revisor

Till styrelsen omvaldes styrelseledamöterna Percy Österström och Anders Norling samt styrelseordförande Lars Sjödahl. Ledamot Ola Jonsson omvaldes ej. Som ny styrelseledamot valdes Lena Ek.

Till revisor valdes revisionsbolaget Thorell Revision som revisor med auktoriserade revisor Patrik Fjärstedt som huvudansvarig revisor.


Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober 2017. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober 2017 kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats. Av stämman utsedd ordförande för valberedningen är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Stämman beviljade att följande personer ska utgöra valberedning för bolaget. Per Lind Patric Sjölund Bo Lindén.Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman har beslutat om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt 30 miljoner aktier, eller motsvarade i andra finansiella instrument. Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.


Mindre justering av bolagsordningen avseende redovisningsvaluta

Stämman beviljar styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen och byta redovisningsvaluta från EUR till SEK.


Samtliga beslut fattades av årsstämman enhälligt.


För fullständiga detaljer hänvisas till kallelsen till årsstämman, publicerad 10 mars 2017, där fullständiga förslag till beslut finns redogjorda för.

Norrköping 2017-04-07

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Percy Österström, VD Tel: 070 5319 603 E-mail: percy.osterstrom@multidocker.com

april 10th, 2017 | Pressmeddelanden|