Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker offentliggör emissionsmemorandum

NORRKÖPING, SVERIGE, den 14 juni, 2019 – MultiDocker Cargo Handling AB offentliggör idag emissionsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som årsstämman beslutade om 6 juni 2019. Emissionen är säkerställd till 19,3 MSEK genom teckningsförbindelser och garantier. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 24,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden är 17 juni - 1 juli 2019. Syftet med emissionen är att fortsätta MultiDockers tillväxt genom att leverera på bolagets stora orderbok. Med hjälp av utökade resurser för att få in försäljning av de order som redan finns kommer MultiDocker att kunna arbeta parallellt med att öka lönsamheten och ett stabilare kassaflöde.

Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på www.multidocker.com och direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Emissionen i sammandrag:

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna. För varje innehavd aktie får aktieägare en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna en aktie.

Teckningskurs:            0,12 SEK / aktie

Teckningstid:               17 juni - 1 juli 2019

Antal aktier:                  201 138 193

Emissionsbelopp:         ca 24,1 MSEK

Antal befintliga aktier:    201 138 193

Antalet aktier ökar med högst 201 138 193 aktier till högst 402 276 386 aktier i Erbjudandet. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet uppgår till 50 procent av kapital och röster. Emissionen är garanterad till 80 procent (19,3 MSEK av 24,1 MSEK). Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier är den 13 juni 2019. Teckningstiden pågår från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019. 17 - 27 juni 2019 sker handel med teckningsrätter.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD

Tel: 070 303 82 18

Email: maria.bogren@multidocker.com

 

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

june 14th, 2019 | Pressmeddelanden|