Pressmeddelanden2019-01-30T13:25:01+01:00

Pressmeddelanden

MultiDocker Bokslutskommuniké 2018

SAMMANFATTNING BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 

 • Orderingång 2018: 287 MSEK (98)
 • Orderbok Maskiner: 169 MSEK (52)
 • Orderbok Logistik uppdrag: 80 MSEK (0)
 • Tredubblad försäljning jämfört 2017
 • Efterfrågan fortsätter öka i både Nord och Sydamerika 
 • Intäkt 141,1 MSEK (143,6)
 • EBITDA -17,6 MSEK (-11,6)
 • EBIT -23,7 MSEK (-15,3)
 • Resultat per aktie -0,136 kr/aktie

SAMMANFATTNING Q4 2018 

 • Fortsatt god orderingång i Q4 103 MSEK
 • Stark försäljning i kvartalet men låg vinstavräkning medförde låg omsättning. 
 • Intäkt 29,0 MSEK (29,7)
 • EBITDA -11,8 MSEK (-16,5)
 • EBIT -15,0 MSEK (-17,8)

TILLVÄXT SOM KOSTAT

Det är mycket glädjande att konstatera att försäljningen
under 2018 i princip har nära tredubblats; 287 MSEK för
2018, exkl. driftavtal i Brasilien på 80 MSEK, att jämföra med
98 MSEK försäljning under 2017. Sista kvartalet 2018 ökade
orderboken ytterligare genom offensiva satsningar i form av
en ökad geografisk närvaro och den bredare produktportfölj
som MultiDocker erbjuder kunderna. Orderboken uppgick
vid årsskiftet till 169 MSEK att jämföra med utgången av Q4
2017 då värdet av orderboken uppgick till 52 MSEK.
Dessa offensiva satsningar har samtidigt inneburit stora
insatser från medarbetare och partners och ökade kostnader,
som till stor del tagits över resultaträkningen.

Resultatet har också starkt påverkats av förskjutna
kontrakt och affärer, framför allt i Nord och Sydamerika. I
den rådande högkonjunkturen har vi även under 2018 drabbats
av brist på några specialkomponenter som försenat leveranser
och påverkat vår vinstavräkning och därmed resultaten
negativt. Även lansering av prototyper och slutjusteringar i
utvecklingsarbetet av vår nya maskin CH600 har en negativ
resultatpåverkan.

MultiDocker har under Q4 2018 levererat den första materialhanteraren
av typen CH600, som överraskande snabbt
genererade order på över 20 enheter. När jag pratat med
våra stora återförsäljare och partners, som har tidigare
referenser, från introduktioner av nya maskiner, påpekar de
att det är ett mycket gott utfall för en ny produkt.
I slutet av året ökade vi insatserna för att under 2019 minska
kostnaderna med hjälp av skalfördelarna inom tillverkning,
montage, logistik och för att möta tillväxten.

RÖRELSEKAPITAL

Behovet av utökat rörelsekapital ökar proportionellt med
tillväxten. För att möta tillväxtens krav på ökat rörelsekapital
pågår ett antal processer, som skall bidra till att
hantera kassaflödet kostnadseffektivt.

Samarbetet med våra banker och finansiärer, som SEK
(Svensk Export Kredit) och EKN (Export Kredit Nämnden) är
viktigt. De kan via olika produkter stödja våra exportsatsningar
av maskiner och hållbara lösningar. Detta utgör en mycket
viktig möjlighet i konkurrens med till exempel de tyska
konkurrenterna som har fördelaktiga finansieringslösningar
att erbjuda marknaden.

Vi ser fram emot att fortsatt finna fördelaktiga vägar för att i
tillägg till våra produkter också kunna erbjuda olika finansie-
ringslösningar.Statliga Export Kredit Nämnden (EKN) har
sedan tidigare stöttat MultiDocker i ett antal affärer vilket
också varit av stor betydelse.

BALANSRÄKNINGEN

  

Vår utveckling av modell CH600 som är vår första riktiga
volymprodukt har inneburit högre utvecklingskostnader än vi
förutsett. Under året har vi därför genomfört två nyemissioner
på totalt ca 34 MSEK för att delvis täcka kostnaderna för
marknadsutveckling som tagits på vårt resultat. Vi har under
året aktiverat ca 6 MSEK i utvecklingskostnader vilket i princip
motsvarar våra avskrivningar.

Vi ser att vi har väsentliga övervärden i vår produktportfölj
som nu omfattar efterfrågade huvudmodeller, bestående av
stora och medelstora lasthanterare samt E-power maskiner.
Produktportföljen har i vår balansräkning ett värde på 25
MSEK vilket i vår marknad måste anses vara en mycket låg
värdering. MultiDocker har med sina begränsade resurser
skapat signifikanta värden för marknaden till en för bran
schen låg kostnad.

  

EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR

  

MultiDockers affärsmodell att med vår kompetens och
kundens behov i fokus skapa lösningar är framgångsrikt.
”Vi säljer lösningar”.

MultiDocker utvecklar och erbjuder förbättringar för industri
och hamnkunder via behovsanalyser som ökar effektiviteten
för kunden i deras logistikarbete.

MINDRE MASKINMODELLER

Det stora intresset för vår CH600 kommer att generera ökad
omsättning framåt. CH600 är vår minsta maskin, som till
skillnad mot de större som ofta specialbyggts till varje kund,
kommer att tillverkas under serietillverkningsliknade former i
standardiserat utförande. Ett stort arbete pågår nu med att
optimera, effektivisera och leverera till marknaden mot de
positiva prognoser vi får av våra återförsäljare framför allt i
Nordamerika. En affärsmodell där MultiDocker har kontroll på
IP, (Intellecutal Property), design, kvalitet och slutmontage,
samarbete med specifika partners skall utvecklas vidare.

EFTERMARKNAD

Arbetet med att etablera en starkare eftermarknadsorganisation
fortsätter. En mycket välmeriterad ansvarig för detta affärsområde
anställdes i december för att både möta kunders
förväntningar om systematisk effektiv service och samtidigt
utveckla affären.  

LOGISTIKUPPDRAG; DRIFT AV VEDGÅRDAR I BRASILIEN

Maskiner är på väg och personal rekryteras för uppstarten av
uppdraget för Suzano i Brasilien. Planerad start är 1 Mars
2019. Så snart arbetet kommit igång med fas 1 startar
planering för ytterligare maskiner som kan innebära att
volymen och intäkterna fördubblas samtidigt som overheadkostnader
inte ökar mer än marginellt.

  

MULTIDOCKER BLUE LINE E-POWER

MultiDocker Blue Line står för innovationskraften och vår
strävan i att minska växthusgasutsläpp samt att reducera
MultiDockers miljöavtryck för kommande generationer.
Med den tillväxt vi fick genom våra dieseldrivna maskiner
har aktiviteten varit låg under Q4 och nu planerar vi fortsatta
satsningar på E-power under 2019 då marknaden växer.

  

VI FORTSÄTTER ATT FÖRSTÄRKA VÅRT HUMANKAPITAL
OCHS TRUKTURKAPITAL

Under 2018 implementerades ett nytt affärssystem för
verksamheten som vi redan ser ökar precision och kvalitet
inom operation och finans och minskar behovet av manuella  
processer och arbetstimmar.

Samtidigt fortsätter MultiDocker bygga ut de team och den
kompetens som verksamheten kräver med krav på ökad
effektivitet, fokus på horisontella processer, transparens och
arbetet i ett antal världsdelar. Detta sker både på huvudkontoret
och i Syd och Nordamerika. Målsättningen är samtidigt
att arbeta med nätverk och outsourcing för att ha en god
flexibilitet i de processer vi har inom tillverkning och ekonomi.

– Percy Österström, VD

  

february 15th, 2019 | Pressmeddelanden|