Regulatoriska Pressmeddelanden

Extra bolagsstämman i MultiDocker inställd

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB har ikväll, 24 mars 2020, efter närmare analys tillsammans med ekonomiska rådgivare, kommit fram till att det egna kapitalet enligt kontrollbalansräkning per den 24 mars 2020 väsentligen överstiger det registrerade aktiekapitalet med 50% varför den extra stämman (tillika första kontrollstämma) som var planerad till den 25 mars 2020 ställs…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB (PUBL)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr 556149-1860 kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) onsdagen den 25 mars 2020 klockan 8.00 i bolagets lokaler på Stohagsgatan 6, Norrköping. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer

Avisering om kallelse till extra bolagsstämma

MultiDocker har, som tidigare kommunicerats, i samband med arbetet med årsbokslutet för 2019 skrivit ner det bokförda värdet på tillgångar i bolaget. Med anledning av detta har styrelsen låtit upprätta en kontrollbalansräkning, som granskats av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Av denna anledning kommer styrelsen att…

Läs mer

Affär i Ryssland slutligt bekräftad

MultiDocker kan nu bekräfta en affär i Ryssland gällande en order, som tidigare kommunicerats, då alla tillstånd har blivit klara. Affären omfattar två CH 1100 till ett ordervärde av ca 14 MSEK. Kunden finns på ryska Stillahavskusten och har sedan tidigare ett antal maskiner från MultiDocker. ”Det är mycket glädjande att avtalet nu kan slutföras och…

Läs mer

MultiDocker publicerar Bokslutskommuniké 2019

SAMMANFATTNING Nedskrivningar av engångskaraktär om 20,9 MSEK påverkade resultatet negativt Brist på rörelsekapital främsta utmaningen för ökade volymer Riktad nyemission i kvartal fyra Effektivare produktion: kortare leveranstider och högre kvalitet ger successivt lägre kostnader Fortsatt sänkta fasta kostnader under kvartalet Avtal om överlåtelse av Brasilianska entreprenadverksamheten ingicks och medförde ytterligare möjligheter för affärer Tydlig ökad…

Läs mer

MultiDockers styrelse föreslår att sätta ned det bokförda värdet på tillgångar i bolaget

I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2019 har styrelsen i MultiDocker konstaterat ett behov av att sätta ned det bokförda värdet på tillgångar i bolaget.  Det konstaterade nedskrivningsbehovet får till följd att styrelsen har skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och har vidtagit åtgärder för att…

Läs mer

MultiDocker senarelägger bokslutskommuniké 2019

MultiDocker Cargo Handling AB har idag beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommuniké 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 28 februari 2020 istället för den 14 februari 2020 som tidigare meddelats.   För mer information vänligen kontakta: Percy Österström, styrelseordförande Tel: 070 53 196 03 Email: percy.osterstrom@multidocker.com   OM MULTIDOCKER MultiDocker Cargo Handling AB är ett…

Läs mer

Kommuniké från extra årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid en extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) den 4 februari 2020 beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till beslut om en riktad nyemission. Genom den riktade nyemissionen ökas aktiekapitalet med högst 6 500 000 SEK och antalet aktier ökas med högst 130 000 000 miljoner aktier till en teckningskurs om 0,05 SEK / aktie.   För mer…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr 556149-1860 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 8.00 i bolagets lokaler på Stohagsgatan 6, Norrköping. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den…

Läs mer

MultiDocker redogör kring oavsiktligt överskridande av bemyndigande i samband med nyemission

MultiDocker Cargo Handling AB (publ) (”MultiDocker”) beslutade den 18 december 2019 att genomföra en riktad nyemission om högst 230 000 000 aktier. Efter detta har det kommit till Bolagets styrelses kännedom att styrelsen oavsiktligt har överskridit det bemyndigande beträffande nyemission av aktier som beviljades av bolagsstämman den 5 juni 2019. Bemyndigandet som gavs på bolagsstämma den…

Läs mer

MultiDocker genomför riktad emission om 11,5 MSEK

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har genomfört en riktad emission om 11,5 MSEK inom ramen för det emissionsmandat styrelsen fick vid årsstämman 5 juni 2019. Emissionen är riktad till ett antal finansiella och industriella placerare. Syftet med emissionen är att stärka bolagets rörelsekapital för att kunna genomföra bolagets exportsatsningar i främst Nordamerika samt…

Läs mer

MultiDockeraffärer i Ryssland och Skandinavien

MultiDocker har fått en order från en existerande kund på Stillahavskusten i Ryssland gällande två CH 1100. Maskinerna är avsedda för hamnverksamhet och ska levereras under 2020. Affären är förbehållen ett standardvillkor gällande importtillstånd i Ryssland. I Skandinavien har samtidigt en överenskommelse träffats om leverans av en CH 1100. Det sammanlagda ordervärdet för dessa tre maskiner uppgår…

Läs mer

MultiDockeraffär i Brasilien

MultiDocker har, som tidigare meddelats, befunnit sig i förhandlingar om försäljning av de Brasilianska verksamheten. Parterna har nu enats om ett avtal som innebär en inkråmsförsäljning där den huvuddelen av den operationella verksamheten överlåts. Köpeskillingen utgår med en fast del och en resultatbaserad del under fyra år. Den fasta köpeskillingen uppgår till 21 MSEK och…

Läs mer

MultiDockeraffärer i Skandinavien

MultiDocker har avtalat om två affärer till ett sammanlagt värde av 16,5 MSEK. Kunderna finns i Skandinavien och leverans sker 2020. ”Våra stora maskiner är särskilt intressanta för hamnindustrin tack vare hög lastkapacitet kombinerat med låg bränslekonsumtion per hanterat ton. Den kostnadseffektiviteten tillsammans med lägre emissioner hjälper hamnar att vara konkurrenskraftiga och ha ett miljöfokus,” säger…

Läs mer

MultiDockeraffär i Brasilien

MultiDocker har träffat avtal om att sälja majoriteten i det Brasilianska dotterbolaget, inklusive maskiner, utrustning, och personalresurser mm. Försäljningen är villkorad av att slutligt avtal om villkoren kan träffas. Köparen är ett av Brasiliens större åkeri- och entreprenadföretag. Köparen är sedan flera år en partner till MultiDocker och förhandlingarna har pågått under hösten. Affären förväntas…

Läs mer

Magnus Stuart går ur MultiDockers styrelse

Magnus Stuart lämnar MultiDockers styrelse per den 25 november 2019 på grund av utvidgat engagemang i andra uppdrag. "Vi är glada och tacksamma för de insatser som Magnus har bidragit med till MultiDockers styrelse," säger Percy Österström. ”Vi önskar honom varmt lycka till med sina nya åtaganden," fortsätter Percy.   För mer information vänligen kontakta:…

Läs mer

MultiDocker publicerar delårsrapport jan-sep 2019

”Under perioden var både omsättningen, 66,1 MSEK (112,1 MSEK), och resultatet, -21,6 MSEK (-8,7 MSEK), låga, och klart under vår målsättning. Det är vi inte nöjda med, men det finns ett antal förklaringar. Dels berodde det på förskjutningar i tidigare leveranser, vilket bidrog till att slutmontage av många maskiner skedde samtidigt. Vidare medförde produktionsflytten till…

Läs mer

MultiDocker publicerar delårsrapport jan-jun 2019

”Vi uppnådde tyvärr inte målsättningarna avseende resultat, -11,9 MSEK (-7,7 MSEK), och omsättning, 49,0 MSEK (71,5 MSEK), under perioden. Det berodde i huvudsak på att ett antal maskiner inte kunde levereras enligt plan och att flera nyckelförsäljningar försköts. Att inte nå de uppsatta målen var en besvikelse, samtidigt förlorade vi varken leveranserna eller försäljningarna ifråga,…

Läs mer

Nyemission i MultiDocker avslutad

NORRKÖPING, SVERIGE, den 15 juli, 2019 – MultiDocker har avslutat den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som årsstämman beslutade om den 5 juni 2019. Emissionen tillför Multidocker ca 21,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till ca 89%. Genom emissionen utges 180 000 036 nya aktier. Aktiekapitalet ökas med 9 000 001,80 SEK och uppgår efter…

Läs mer

Kommuniké från extra årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid den extra årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) beslutade stämman att inte utse en särskild granskningsman enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen då aktieägare representerande mindre än 10% av aktiekapitalet och röster röstade för förslaget. Övriga ärenden Inga övriga ärenden togs upp vid den extra årsstämman. Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 8…

Läs mer

MultiDocker gör affärer i Europa

NORRKÖPING, SVERIGE, den 28 juni, 2019 – MultiDocker har träffat avtal för tre materialhanterare i Europa. Avtalen omfattar leverans av en CH85C samt ytterligare två CH600 för den svenska marknaden. Maskinerna kommer att användas i både i hamnverksamhet, bulkhantering, och vedhantering. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 14 MSEK. ”Vi är mycket glada över att…

Läs mer

Ändrad avstämningsdag för extra bolagsstämma

NORRKÖPING, SVERIGE, den 24 juni, 2019 – Avstämningsdag för den extra bolagsstämman 8 juli är 2 juli istället för 1 juli som kommunicerats i kallelsen. Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 juli 2019, samt har anmält sig till…

Läs mer

MultiDocker gör fler affärer i norra Europa

NORRKÖPING, SVERIGE, den 19 juni, 2019 – MultiDocker har träffat ett avtal i Sverige gällande en CH1400, bolagets största modell. Även affärer beträffande ett antal begagnade CH65 maskiner till kunder utanför Sverige har gjorts. Totalt omfattar dessa affärer över 18 MSEK. ”CH1400 kommer att arbeta med lastning och lossning av fartyg,” berättar Fredrik Österström, CPO…

Läs mer

MultiDocker offentliggör emissionsmemorandum

NORRKÖPING, SVERIGE, den 14 juni, 2019 – MultiDocker Cargo Handling AB offentliggör idag emissionsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som årsstämman beslutade om 6 juni 2019. Emissionen är säkerställd till 19,3 MSEK genom teckningsförbindelser och garantier. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 24,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden är 17 juni - 1 juli 2019.…

Läs mer

Kommuniké från årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2018 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beviljade ej styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 då aktieägare representerande mer än 10% av aktiekapitalet och röster röstade mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet. Val av styrelse Årsstämman…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr 556149-1860, kallas härmed till en extra årsstämma den 8 juli 2019 klockan 8.00 på MultiDocker, Stohagsgatan 6, Norrköping. Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 1 juli 2019, samt har anmält…

Läs mer

MultiDockers valberedning skjuter på förslag till val av styrelse

  NORRKÖPING, SVERIGE, den 19 maj, 2019 – Valberedningen i MultiDocker Cargo Handling AB har beslutat att skjuta på sitt förslag till val av styrelse. Skälet till detta är att diskussioner för rekrytering av ny strategisk kompetens fortsatt pågår. Offentliggörandet planerades till 2 veckor innan stämman, men kommer nu istället att ske på årsstämman 5…

Läs mer

Lena Ek har som planerat gått ur MultiDockers styrelse

Lena Ek har enligt plan gått ur MultiDockers styrelse per den 5 maj 2019. "Vi är mycket glada och tacksamma över de år som Lena spenderat tillsammans med oss i Multidocker," säger Percy Österström. ”Hennes starka bidragande till utvecklingen av verksamheten har skapat plattformar som vi nu kan fortsätta att bygga vidare på. Vi önskar…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 maj 2019, samt har anmält sig till stämman senast den 29 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB…

Läs mer

MultiDockers styrelse skjuter på årsstämman inbokad den 3 maj

Styrelsen i Multidocker Cargo Handling AB har valt att skjuta på årsstämman som skulle hållits den 3 maj 2019. Skälet till detta är att diskussioner om förstärkningar av bolagets struktur och rekrytering av ny strategisk kompetens till styrelsen har dragit ut på tiden, men befinner sig nu i ett avgörande skede. Styrelsen gör bedömningen att…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB (publ.)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr 556149-1860, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019 klockan 10.00 på Grand Hotell, Tyska Torget 2, Norrköping.

Läs mer

MultiDockers styrelse föreslår säkerställd nyemission

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har beslutat att föreslå årsstämman den 3 maj 2019 att fatta beslut om en företrädesemission för befintliga aktieägare. Styrelsen i MultiDocker har beslutat föreslå årsstämman den 3 maj 2019 att fatta beslut om en företrädesemission om ca 24,1 MSEK. Förslaget innebär att för varje innehavd aktie får aktieägare…

Läs mer

MultiDocker flyttar hem produktion av CH600

NORRKÖPING, SVERIGE den 28 mars, 2019 – MultiDocker, en världsledande tillverkare av anpassningsbara och effektiva lasthanterare och optimering av logistikflöden, flyttar en del av sin produktion till Sverige. Det är företagets minsta modell, CH600, som kommer att börja produceras i Norrköping, Sverige, istället för i Franeker, Holland, under maj 2019. ”Vi ser flera fördelar med…

Läs mer

Stormaskinsaffär i USA

CH1100 växer i popularitet i USA

Läs mer

MultiDocker lanserar nytt affärskoncept

MultiDocker lanserar nytt affärskoncept i samarbete med Sydamerikas största skogsbolag NORRKÖPING, SVERIGE och SAO PAULO, BRASILIEN den 22 mars, 2019 – MultiDocker, en världsledande tillverkare av anpassningsbara och effektiva lasthanterare, introducerar ett innovativt affärskoncept i ett samarbete med Sydamerikas största producent av massa och papper. Konceptet innebär att MultiDocker, via sitt dotterbolag MultiDocker Brasil, startar…

Läs mer

Affärer i Europa

MultiDocker har träffat två avtal i Europa. I Holland skall en CH 1100 levereras under våren till ett ordervärde på ca 9 MSEK och i Finland har ett avslut gjorts för en CH600 med Caterpillaråterförsäljaren Witraktor till ett ordervärde på ca 4 MSEK med leverans under hösten 2019. ”MultiDockers långa erfarenhet och kunskaper inom fartygslossning…

Läs mer

Ny VD på MultiDocker

Ny VD på MultiDocker Multidocker har glädjen att informera om att från den 2 Maj 2019 kommer Maria Bogren tillträda som VD för Multidocker. Beslutet fattades vid styrelsemöte i MultiDocker 12 februari. Maria Bogren har en gedigen erfarenhet inom tillverkning, produktutveckling och industrialisering, bland annat genom 14 år hos Väderstad AB.  På MultiDockers fortsatta tillväxtresa…

Läs mer

Ny affär i Sverige

MultiDocker sluter avtal om en CH900 till stor industrikund. MultiDocker har idag avslutat förhandlingar avseende en CH900 till en stor industrikund i södra Sverige. Det rör sig om en befintlig MultiDocker-kund som övergår från bandburen till hjulburen maskin, vilket kommer spara tid i kundens operation. Avtalet omfattar en ny maskin samt verktyg till ett totalt…

Läs mer

Omfattande affär i Brasilien

Efter förhandlingar under hösten har MultiDocker träffat ett avtal med CAT-återförsäljaren Sotreq i Brasilien. Avtalet gäller 10 stycken CH600 för leverans löpande under 2019. Under avtalet har köparen rätt att vid avrop besluta om slutlig specifikation på enskilda maskiner, varför ett exakt värde på affären som helhet inte kan anges, men beräknas hamna runt 45…

Läs mer

Affär inom återvinningsindustrin i USA

MultiDocker har sålt ännu en CH1100 till värde av ca 9 MSEK, leverans under 2019. Kunden är SIMS, en global aktör och rankad som nummer tre inom återvinning i Nordamerika. Affären är gjord i samarbete med Caterpillars återförsäljare i New Jersey, och bygger på den erfarenhet MultiDocker har från liknande applikationer och lösningar i Europa.…

Läs mer

MultiDocker Delårsrapport Q3 2018

SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2018 · Orderingång ack 2018: 263 MSEK · Orderbok Maskiner: 116 MSEK (55,2) MSEK · Orderbok Logistik uppdrag: 80 MSEK (0 MSEK) · Positiv trend på kvartalsresultaten · Den Nordamerikanska marknaden utvecklas positivt · Efterfrågan i Brasilien fortsätter att öka · Intäkt 112 MSEK (114 MSEK) · EBITDA -5,8 MSEK (4,8 MSEK) ·…

Läs mer

MultiDocker genomför riktad nyemission

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018-03-23 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs 15 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 35 714 286 aktier till en teckningskurs om SEK 0,42 per aktie.

Läs mer

Ny affär i Holland

MultiDocker har avtalat en affär om en CH1100 till en kund i Holland. Affären har gjorts tillsammans med CAT-återförsäljaren PON BV. Slutkunden är en entreprenör som hanterar och transporterar bulkgods. Affärens värde uppgår till cirka 8 MSEK och leverans kommer att ske under 2018 / 2019. ”Vi är väldigt nöjda med att ha genomfört ännu…

Läs mer

MultiDocker gör fler affärer i Europa

MultiDocker har avslutat två affärer i samarbete med våra återförsäljare i Holland och Tyskland. Affärerna omfattar två enheter av vår nya modell CH600 till ett sammanlagt värde av ca 10,5 MSEK. Leveranser kommer att ske under 2018 / 2019.  ”Vi har mött ett stort intresse för den nya CH600 och försäljningen av dessa två enheter…

Läs mer

Tre nya affärer i Europa

MultiDocker har träffat överenskommelser med en kund i England om leverans av en CH 600 och en CH 1400 samt en kund i Sverige av en CH 1100 till ett sammanlagt värde av mer än 22 MSEK. Maskinerna är anpassade för applikationer i hamnar där kravet finns på effektivare lösningar. Leveranser kommer att ske under…

Läs mer